Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Χάλκης, ορίζονται με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με αρμοδιότητες ως εξής:

  • Την ευθύνη για την εποπτεία του Ανθρώπινου Δυναμικού των υπηρεσιών που εποπτεύουν.
  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης τους.
  • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών στον τομέα ευθύνης τους.
  • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που αφορούν τον τομέα ευθύνης τους.
  • Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους για την επίλυση των προβλημάτων και το συντονισμό των εργασιών.

Ρουσσάκης Βασίλειος του  Σπυρίδωνος

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Οικονομικής και Τοπικής Ανάπτυξης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2246 3 60213

E-mail: [email protected]

Βογιατζόγλου Αγγελική  του Φίλιππου 

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2246 3 60210

E-mail: [email protected]

Σπυρίδης Διοσμάκης   του Νικήτα 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Διαφάνειας και Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Τηλεφωνο Επικοινωνιας: +30 2246 3 60218

E-mail: [email protected]

Ο Δήμος μας